Lausunnot ja kannanotot 2014

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta (2.12.2014)
Koko lausunto (pdf, 45 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt eri tahojen kommentteja sähköisesti 4.12.2014 mennessä. Valtakunnallisella sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunnalla ei ollut mahdollisuutta käsitellä lausuntopyyntöä neuvottelukunnan kokouksessa. ETENE:n jäsenet totesivat ammattihenkilölain tervetulleeksi, ammattistandardit ovat järkeviä ja mahdollistavat ammattihenkilöiden sekä valvonnan, toiminnan laadun seuraamisen, jolloin esimerkiksi koulutustarpeita voidaan suunnata osaamisen mukaisesti. Vastaava järjestelmä on ollut käytössä terveydenhuollon ammattihenkilöillä jo 80-luvulta.

Hallituksen esitys laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää paperittomien terveydenhuolto (7.11.2014)
Koko lausunto (pdf, 43 kB )

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydesalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) edustajan kuulemistilaisuuteen koskien ns. paperittomien terveydenhuollon järjestämistä. ETENE esitti, että paperittomille henkilöille tarjotaan kiireellisen hoidon lisäksi muu välttämätön hoito ajoissa.

Lausunto geenitekniikkalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta (5.11.2014)
Koko lausunto (pdf, 33 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Valtakunnalliselta sosiaali- ja terveysalan eettiseltä neuvottelukunnalta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta. ETENE näki arvokkaaksi substanssi- ja tieteellisen asiantuntemuksen laajentamisen sekä etiikan asiantuntemuksen vahvistamisen. Myös sähköisten välineiden käyttö joustavoittaa kokouskäytäntöjä ja mahdollistaa eri alojen asiantuntijoiden paremman käytön lautakunnan toiminnassa. Esittelijän toiminta asian ratkaisijana ilmoitusasioissa, joita lautakunta ei käsittele, vahvistaa nykykäytännön ja helpottaa lautakunnan työtä.

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 108/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (30.9.2014)
Koko lausunto (pdf, 379 kB)

Pakkokeinoja sekä vapauden ja itsemääräämisoikeuden rajoituksia käytetään varsin paljon erityisesti kehitysvammahuollossa, vanhusten hoidossa sekä myös päivystyspoliklinikoilla. Sekä asiakkaan/potilaan että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön oikeusturvan kannalta on selvempää, että rajoitustoimenpiteille voidaan laissa säätää selvät rajat.

Lausunto pakkokeinojen käytöstä anoreksiapotilaan hoidossa (30.9.2014)
Koko lausunto (pdf, 209 kB)

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettinen neuvottelukunta on pyytänyt ETENEltä lausuntoa pakkokeinojen käytöstä anoreksiapotilaiden hoidossa. Hoitoeettinen neuvottelukunta oli käsitellyt syömishäiriöpotilaan hoitoa jo aiemmin, mutta totesi keväällä 2014, että joissain tilanteissa joudutaan turvautumaan myös pakkokeinoihin.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2002) muuttamisesta (30.9.2014)
Koko lausunto (pdf, 181 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt ETENEn lausuntoa hallituksen esityksestä, jolla muutettaisiin transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia. ETENE on antanut 17.4.2013 ministeriölle lausunnon lain muutostarpeista, jolloin neuvottelukunta katsoi aikaisemmin laissa olleen vaatimuksen steriloinnista ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain takaaman henkilökohtaisen koskemattomuuden toteutumisen kannalta arveluttavaksi. Neuvottelukunta näki myös tarpeettomaksi ehdon, jonka mukaan avioliitto tai rekisteröity parisuhde estää uuden sukupuolen vahvistamisen.

Lausunto suostumuksen peruuttamisen oikeusvaikutuksista (30.6.2014)
Koko lausunto (pdf, 1234 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt ETENEn edustajan kuulemistilaisuuteen liittyen suostumuksen peruuttamisen oikeusvaikutuksiin lääketieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen eheydellä ei voi pelkästään perustella sitä, etteikö henkilöllä olisi oikeutta kieltää tutkimustulosten käyttöä tutkimuksessa suostumuksen peruuttamisen kautta, sillä henkilön keskeyttäessä tutkimukseen osallistuminen hänen osaltaan joka tapauksessa osa ns. tutkimustuloksista on arvausta. Jos peruuttajan tiedot poistetaan kokonaan tutkimustiedostosta (lääketutkimuksessa säilyttäen kuitenkin viranomaistoimintaa varten) voi tutkimuksen lopputulos olla totuudenmukaisempi kuin silloin, jos jo kerättyjä tietoja edelleen käytetään tutkimuksessa.

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi ja laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (9.6.2014)
Koko lausunto (pdf, 184 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt ETENE:n lausuntoa luonnoksista hallituksen esitykseksi uudeksi sosiaalihuoltolaiksi ja laiksi sosiaalihuollon asiakirjoista. Vastausajan puitteissa ETENE ei ole voinut käsitellä lakiluonnoksia kokouksessaan, mutta on saanut kommentteja ETENE:n jäseniltä, ja peilaa lakiesityksiä ETENE:n laatimien sosiaali- ja terveysalalle tekemiensä suositusten mukaan.

Lausunto hengitystestin tehneen anestesialääkärin osallistumisesta vainajan hoitoon elinirrotusta varten (26.5.2014)
Koko lausunto (pdf, 615 kB)

Lausunnossaan ETENE painottaa elinsiirtotoiminnassa yhteiskunnan luottamuksen merkitystä, johon neuvottelukunta suhtautuu vakavasti. Neuvottelukunta totesi, että anestesialääkäri, joka hoitaa potilasta teho-osastolla ja pitää huolta elinten elinkykyisyydestä aivokuoleman jälkeen, voidaan katsoa elinluovuttajan hoidosta vastaavaksi, jolloin sama hoito jatkuu myös kuoleman jälkeen ja myös elinirrotuksen jälkeen. Tätä tukee myös se, että hallinnollisesti anestesialääkäri on luovuttajasairaalan henkilöstöä eikä tule elinirrotusleikkauksessakaan osaksi elinsiirtotiimiä. Koska kuoleman toteaminen on henkilöä hoitavalle lääkärille henkisesti raskas prosessi, ETENE suosittelee, että aina kuin on mahdollista, kuoleman toteaisi toinen lääkäri, joka ei muuten osallistu potilaan hoitoon. Lisäksi ETENE toteaa lausunnossaan, että myös yliopistosairaalassa, jossa elinirrotus ja siirto tapahtuvat samassa sairaalassa, pitäisi etukäteen suunnitella erityisjärjestelyt kuoleman toteamiseen, jottei anestesialääkäri joudu ensin tekemään testejä elinluovuttajan kuolleeksi toteamiseksi ja sen jälkeen päivystyksessä joutuisi hoitamaan elinsiirron saanutta henkilöä.

ETENE tarkasteli terveydenhuollon toimintaa sekä käytännön kannalta, että myös taloudellisista näkökulmista. Neuvottelukunta totesi, että erillisen anestesialääkärin päivystyspisteen perustaminen ja ylläpito ei olisi taloudellisesti tarkoituksenmukaista eikä myöskään vähennä keskussairaalassa anestesialääkäreiden työtaakkaa.

Kannanotto potilaan ja asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (19.5.2014)
Koko kannanotto (pdf, 53 kB)

ETENE keskusteli kevään 2014 kokouksissaan potilaan ja asiakkaan valinnanvapaudesta, jota on lisätty lainsäädännöllisin keinoin viime vuosina. ETENE totesi, että potilaan ja asiakkaan oikeutta valita hoitoa antavat henkilöt ja hoitopaikka voitaisiin edelleen lisätä, mutta niin kauan kuin hoitoa ei ole tarjolla riittävästi ja oikea-aikaisesti, ei valinnan mahdollisuuksilla ole merkitystä. ETENE painotti hoidon pysyvyyttä, jota sitäkin voitaisiin parantaa myös erikoissairaanhoidossa, mikäli sellaiseen on tahtoa. Potilaan oikeus valinnoillaan vaikuttaa hoitoonsa vaikuttaa potilaan ja asiakkaan sekä tyytyväisyyteen että sitoutumiseen omaan hoitoonsa ja kuntoutukseensa. Aihe on ajankohtainen ja on hyvä ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden uudelleenjärjestelyissä.

Kannanotto vapaaehtoistoiminnan etiikasta (6.3.2014)
Koko kannanotto (pdf, 114 kB)

ETENEn kannanotossa todetaan, että vapaaehtoistoiminta on merkittävä osa kansalaisyhteiskuntaa, ja tätä toimintaa on tärkeää tukea. Sosiaali- ja terveydenhuollossa vapaaehtoiset ovat merkittävä voimavara. Heidän tuellaan ammattihenkilöt voivat paremmin keskittyä osaamisalueillensa. Vapaaehtoiset voivat toisaalta tuoda uusia näkökulmia auttamiseen. ETENE pitää tärkeänä, että vapaaehtoiset saavat tehtäviinsä riittävän perehdytyksen ja täydennyskoulutusta. Lisäksi heille tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan myös virkistystoimintaa ja vertaistapaamisia. Kannanotossaan ETENE painottaa sitä, että vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattilaisten työtä mutta parhaimmillaan tukee ja täydentää sitä.