Lausunnot ja kannanotot 2008

Lausunto maahanmuuttajien infektioiden seulonnasta, 10.12.2008

Koko lausunto (pdf, 28 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa Kansanterveyslaitoksessa laaditusta luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön ohjeeksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektioseulonnoista. ETENE keskusteli tästä kokouksissaan 22.10.2008 ja 9.12.2008. ETENE katsoi, että ohjeet on huolellisesti valmistettu ja seulonta mietitty ottaen huomioon pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne.

ETENE totesi lausunnossaan, että HIV:in ja hepatiitti B:n hoito on ongelmallista erityisesti turvapaikan hakijoiden ja niiden henkilöiden kohdalla, jotka saavat väliaikaisen oleskeluluvan maassamme. Nämä henkilöt ovat oikeutettuja ainoastaan välttämättömättömään ja kiireelliseen hoitoon. ETENEn mielestä on kohtuutonta, että nämä henkilöt statukseensa perusteella eivät voi saada hoitoa sellaiseen tautiin, jolle on olemassa näyttöön perustuva lääkitys.

Lausunto Oulun kaupungin etiikkatyöryhmän hoitotahtomallista, 16.9.2008

Koko lausunto (pdf, 28 kB)

Oulun kaupungin vanhustyön etiikkatyöryhmä pyysi ETENEltä lausuntoa laatimastaan hoitotahtolomakemallista ja sen kahdesta lisäosasta. Keskusteltuaan näistä dokumenteista ETENE päätti antaa niistä lausunnon.

Lausunto terveydenhuoltolaista, 22.9.2008

Koko lausunto (pdf, 25 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä nro 2008:28. Vaikka virallista lausuntopyyntöä ei oltukaan lähetetty ETENElle, mietintö ja sen sisältö päätettiin ottaa keskusteluun neuvottelukunnan kokouksessa 16.9.2008. Keskustelun pohjalta neuvottelukunta päätti antaa STM:lle asiasta lausunnon.

Lausunto vaihtoehtohoidoista, 16.9.2008

Koko lausunto (pdf, 24 kB)

STM:n vaihtoehtohoitojen säännöksiä pohtiva työryhmä on pyytänyt valtakunnalliselta terveydenhuollon eettiseltä neuvottelukunnalta (ETENE) näkemyksiä liittyen vaihtoehtohoitoihin. ETENE keskusteli asiasta kokouksessaan 16.9.2008 ja päätti antaa oheisen lausunnon.

Lausunto vastasyntyneiden PKU-seulonnoista, 25.3.2008

Pöytäkirja (pdf, 39 kB)

Finohtan ylilääkäri Jaana Leipälä on pyytänyt ETENEltä lausuntoa Finohtan tekemään katsaukseen fenylketonurian seulonnasta Suomessa. Suomalaisessa väestössä tautia aiheuttava geenivirhe on erittäin harvinainen, ja siksi PKU:ta on seulottu Suomessa ainoastaan ulkomaalaistaustaisilta vastasyntyneitä, mutta käytännöt vaihtelevat eri synnytyssairaaloissa. Finohtan katsauksessa esiteltiin kolmen seulontavaihtoehdon hyödyt, haitat ja kustannusvaikuttavuus.

ETENE katsoi järkeväksi PKU-taudin seulonnan niiltä vastasyntyneiltä, joiden vanhemmat ovat ulkomaalaisia. Seulonta voitaisiin ulottaa kaikkiin synnytyssairaaloihin Suomessa. Kaikkien vastasyntyneiden seulominen ei neuvottelukunnan mielestä ole tarkoituksenmukaista. Kyse ei ole epätasavertaisuudesta, koska seulontoja kohdistetaan muutenkin väestöryhmiin, joissa ne ovat tarkoituksenmukaisia, tarpeellisia ja hyödyllisiä.

Lausunto biolääketiedesopimuksen ratifioinnista, 25.3.2008

Pöytäkirja (pdf, 39 kB)

Ulkoministeriö on pyytänyt ETENEn lausuntoa Euroopan Neuvoston biolääketiedesopimuksen sekä ihmisen toisintamisen kieltävän ja elinsiirtoihin liittyvän lisäpöytäkirjan ratifiointiin liittyvästä hallituksen esityksestä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutosta rikoslain syrjintäpykäliin, muuten sopimuksen ja lisäpöytäkirjojen asiat ovat jo Suomen lainsäädännössä. Neuvottelukunnassa ei nähty estettä biolääketiedesopimuksen ja näiden lisäpöytäkirjojen ratifioinnille.