FI SV EN

ETENEn julkaisut

ETENEn julkaisut käsittelevät mm. sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Suositukset on laadittu kansalaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle sekä poliittisille luottamushenkilöille ja päättäjille. ETENEn julkaisujen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

ETENEn esite / kirjanmerkki Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics ETENE

Uusimmat julkaisut

ETENE-julkaisuja 48: Suomen sairaanhoitopiirien eettiset toimijat 2020

ETENE-julkaisuja 47: Covid-19-epidemian eettinen arviointi

Etene-julkaisu 46: Sosiaali- ja terveyslan eettiset periaatteet - ovatko ne valideja tulevaisuudessa?

ETENE-julkaisuja 45: Lapsen hyvä ja lapsen suojelu - Eettisiä näkökulmia lapsen hyvinvointiin, oikeuksiin ja suojeluun.

ETENE käsitteli sisäisessä seminaarissaan lapsen oikeuksiin, hyvinvointiin ja lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Kokouksessa todettiin, että tutkimus- tai rekisteritietoa lastensuojelusta on vaihtelevasti, eikä niiden pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä lastensuojelun tilasta tai sen laadusta. Lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle on varsin yleistä, se vaihtelee kunnittain, ja tutkimuksissa on havaittu, että sijoitettujen lasten palvelut eivät välttämättä ole toteutuneet heidän tarpeitaan vastaavasti. Lapsen kuuleminen prosessin aikana on myös puutteellista.

Seminaarissa kuultiin kaksi esimerkkiä varhain puuttumisesta, lapsen hyvinvoinnin puheeksi ottamisesta sekä lapsen lähipiirin tukemisesta jo varhain ennen lapsen voimakasta oirehtimista. Näissä projekteissa on näytetty selkeästi, että varhain lähipiirin ja lapsen tukemisella voidaan hänen hyvinvointiaan tukea myös kriisitilanteissa ja usein voidaan jopa välttää raskaat viranomaistoimenpiteet.

ETENE-julkaisuja 44: Etiikkaa elämämme porteilla - periaatteita, kannanottoja ja näkemyksiä. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2010-2014

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on koonnut nelivuotiskaudeltaan 1.10.2010-30.9.2014 kausijulkaisun, joka sisältää yhteenvedon kaudesta sekä annetut lausunnot ja kannanotot.

Kulunut kausi oli ETENEn ensimmäinen kokonainen toimikausi sosiaali- ja terveysalan eettisenä neuvottelukuntana. Tänä nelivuotiskautena neuvottelukunta laati sosiaali- ja terveysalan yhteiset eettiset periaatteet, joita neuvottelukunta käytti myös perustana laatiessaan myöhempiä kannanottojaan ja julkaisujaan. ETENE käsitteli kokouksissaan sekä erittäin laajoja, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen ja uudistuksiin liittyviä asioita että pienten potilasryhmien asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. ETENEltä pyydettiin lausuntoja enemmän kuin aikaisempina kausina, mistä voidaan päätellä, että neuvottelukunnan näkemyksiä tarvitaan ja niitä arvostetaan. Keskeisiä ETENEn teemoja ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeus ja siihen valmisteilla ollut lainsäädäntö, kuolemaan liittyvät kysymykset, ja myös lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät kysymykset.

Lausuntojen lisäksi kausijulkaisu sisältää neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten kirjoituksia tämän toimintakauden ajalta kysymyksistä, joita kirjoittaja on erityisesti tänä aikana pohtinut. Neuvottelukunnan pääsihteerit ovat kirjoittaneet tähän myös omia ajatuksiaan pääsihteerikaudeltaan. Kirjoitukset ovat kirjoittajiensa omia mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa koko neuvottelukunnan yhteistä näkemystä.

Muut aineistot -sivuilla lisää julkaisuja, mm. sosiaali- ja terveysministeriön esite elinluovutuksista sekä julkaisu ja esite saattohoidosta.