Lausunnot ja kannanotot 2009

Lausunto psykiatristen terveystietojen luovuttamisesta puolustusvoimille, 8.12.2009

Koko lausunto (pdf, 337 kB)

Suomen Nuorisopsykiatrinen yhdistys pyysi kannanottoa puolustusvoimien muuttuneesta tavasta kysyä kutsuntaan tulevien nuorten miesten terveystietoja. ETENE kuuli asiantuntijoita ja käsitteli asiaa kokouksissaan 5.11.2009 ja 3.12.2009.

Lausunnossaan ETENE korostaa, että terveystietojen käyttäminen kelpoisuusarvioinnin osana on vanha perinne ja on tullut yhä tärkeämmäksi liittää tarkasteluun myös psyykkinen kelpoisuusarviointi. Asevelvollisten oman edun ja yhteiskunnan edun mukaista on, että varusmiespalvelus ei vaaranna yksilön tai yhteisön turvallisuutta.

Kutsuntaan menevien nuorten miesten psykiatrisista hoidoista annettavat lausunnot on tehtävä yksilöllisesti hoitovastuun mukaisesti ja niiden on perustuttava tarkoituksenmukaisiin tietoihin. Tieto lausunnon antamisesta on saatettava tiedoksi asianosaiselle henkilölle.

Lausunnossaan ETENE näkee psykiatristen terveystietojen luovuttamisessa epäselvinä asioina mm.: miten tehdään yksilöllinen arvio potilaan tilasta ja sen merkityksestä varusmiespalvelun kelpoisuuteen, miten lausunnon antamisessa vältetään päällekkäinen työ, miten psykiatriset sairauskertomustiedot saadaan lausunnonantajan käyttöön ja miten yksityiset palvelun tarjoajat osallistuvat lausunnon antamiseen.

Lausunto lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta, 11.11.2009

Koko lausunto (pdf, 284 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muutosesityksestä (myöh. tutkimuslaki). ETENE käsitteli asiaa kokouksessaan 5.11.2009.
Lausunnossaan ETENE toteaa, että tutkimuslain laajentaminen koskemaan myös hoito- ja terveystieteitä on hyvä asia. Fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden kannalta on kuitenkin ongelmallista, että kyselyt ja haastattelut rajataan lain ulkopuolelle. Tutkimuslain laajennus kudosnäytteiden osalta voi johtaa käytännön ongelmiin.

Valtakunnallinen tutkimuseettinen toimikunta on nykyisen käytännön mukaan hoitanut tehtävänsä hyvin. Lausunnossaan ETENE kiinnittää huomiota erityisesti alaikäisen asemaan ja mahdollisuuteen osallistua lääketieteelliseen tutkimukseen.

Lausunto elinsiirtojen lisäämisestä, 9.11.2009

Koko lausunto (pdf, 192 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa valmistelemistaan toimenpiteistä elinsiirtojen lisäämiseksi. Esitys sisältää lakimuutosehdotukset kudos-, asiakasmaksu- ja sairasvakuutuslakeihin. ETENE käsitteli asiaa kokouksessaan 5.11.2009.

Lausunnossaan ETENE kannattaa elintensiirron lisäämiseen laadittuja lakimuutosesityksiä. Oletetun suostumuksen käytäntö on hyvä. Samoin sähköisen sairauskertomuksen käyttö eliinsiirtopäätöksen tiedottamisessa on hyvä käytäntö. Tätä tietoa tulee kuitenkin aika ajoin päivittää.

Kansainvälisten luovutusten osalta jäi avoimeksi niiden koordinoinnin ja valvonnan toteuttaminen. Elintenluovutusten hyvä valvonta ja seuranta on erityisen tärkeää.
ETENE toteaa, että lakimuutoksesta on tiedotettava kansalaisille ja erityisesti potilaille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle. Ammattihenkilöstölle on järjestettävä myös koulutusta asiasta.

Lausunto vaihtoehtohoitoja koskevasta selvityksestä, 1.10.2009

Koko lausunto (pdf, 235 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa vaihtoehtohoitoja koskevasta selvityksestä. ETENE käsitteli asiaa kokouksessaan 10.9.2009.

Lausunnossaan ETENE toteaa, että myös sen aiemmassa lausunnossa/16.9.2008 esitetyt näkemykset ovat edelleen ajankohtaisia. ETENE korostaa vaihtoehtoishoitojen sääntelytarvetta, jotta vaihtoehtoishoitojen kokonaisuus selkiintyisi.

Lausunto pandemiaan varautumisesta tehohoidossa, 10.9.2009

Koko lausunto (pdf, 309 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa pandemiaan varautumisesta erityisesti tehohoitoa silmällä pitäen. ETENE käsitteli asiaa kokouksessaan 10.9.2009.

Lausunnossaan ETENE toteaa, että pandemiaan varautumisessa ja sen hoidossa eettisinä lähtökohtina ovat hyvän tekeminen, vahingon välttäminen ja välttämättömän hoidon ja huolenpidon antaminen kaikille potilaille. Lisäksi toiminnassa tulee toteutua oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, objektiivisuus ja avoimuus.

Potilaan terveydentilasta johtuva hoidon tarpeen arviointi tulee perustua lääketieteellisesti yleisesti hyväksyttyihin kriteereihin. Pandemiaan varautumisessa on olennaista sairaalan toimintojen kokonaissuunnittelu siten, että pandemia- tai muihin poikkeustilanteisiin on luotu konkreettiset toimivat ohjeistot potilaiden hoitoon pääsyn ja hoidon varalta. Pandemian aikana tehohoitopaikkoja käytetään samojen lääketieteellisten periaatteiden mukaisesti kuin tehdään päivittäisessä potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Pandemiaan varautumisessa on erityistä huomiota kiinnitettävä terveydenhuollon henkilöstön osaamiseen, valmiuteen ja koulutukseen.

Lausunnossaan ETENE korostaa pandemiaan tai yleensä poikkeustilanteisiin valmistautumisessa väestön ja potilaan luottamuksen säilyttämistä siihen, että kaikki hoidetaan hyvin ja eettisesti korkein periaattein. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että kriisitilanteissa sairaalat, suomalainen lääkintä- ja muu terveydenhuollon ammattihenkilöstö ovat suoriutuneet tehtävistään moitteettomasti ja olleet valmiita ponnistelemaan voimavarojensa äärirajoilla.

Lausunto pandemiarokotusten antojärjestyksestä, 10.9.2009

Koko lausunto (pdf, 378 kB)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyysi lausuntoa pandemiarokotteiden antojärjestyksestä maassamme. ETENE käsitteli asiaa kokouksessaan 10.9.2009.

Lausunnossaan ETENE korostaa pandemiaan varautumisen eettisinä lähtökohtina itsemääräämisoikeutta, oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta, objektiivisuutta ja avoimuutta sekä hyvän tekemistä ja vahingon välttämistä.

Rokotuksiin varautumisessa ja niitä toteutettaessa on tärkeää, että väestöä informoidaan ja heille jaetaan ohjeita. ETENE arvioi, että esitetty rokotuksien antojärjestys on eettisesti perusteltu.

ETENE myös korostaa pandemiaan varautumisessa väestön luottamuksen säilyttämistä siihen, että pandemiaan liittyvät toimenpiteet, rokotukset mukaan lukien, tehdään eettisesti korkein periaattein kaikissa olosuhteissa.

Lausunto ulkomaalaislain muuttamisesta, 10.9.2009

Koko lausunto (pdf, 279 kB)

Sisäministeriö pyysi lausuntoa ulkomaalaislain muutoksesta. ETENE käsitteli asiaa kokouksessaan 10.9.2009.

ETENE toteaa lausunnossaan, että ulkomaalaislakiin tehdyt muutokset ovat perusteltuja, kun joudutaan selvittämään ihmisen antamien tietojen luotettavuutta ja arvioimaan niitä kustannuksiaaiheuttavilla menetelmillä.

Ulkomaalaisten maahantuloon liittyy usein humanitaarisia perusteita ja tästä syystä heidän kohtelussaan on toteuduttava kansainväliset ihmisoikeussopimukset, ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja syrjimättömyys.

ETENE kannattaa ulkomaalaislain muutosehdotuksia.

Lausunto sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta, 22.1.2009

Pöytäkirja (pdf, 502 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoa yllämainittujen lakien muuttamisesta. ETENE käsitteli asiaa kokouksessaan 22.1.2009.

Muutosesitys koskee valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan tehtävien ja asiantuntemuksen laajentamista valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveysalan eettiseksi neuvottelukunnaksi. ETENE toteaa lausunnossaan, että muutosesitykset ovat tarkoituksenmukaisia ja huolellisesti tehtyjä.

Lausunto potilaan itsemääräämisoikeuden suoja- ja rajoitustoimenpiteistä, 10.6.2009

Koko lausunto (pdf, 469 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriön itsemääräämisoikeuden rajoitteiden säädösvalmisteluun liittyen ETENE on käsitellyt kokouksissaan (25.3.2008, 3.4.2009 ja 28.5.20009) potilaan/asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoituksia.

Kannanottonaan ETENE korostaa, että potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden suoja- ja rajoitustoimenpiteitä suunniteltaessa, käytettäessä ja arvioitaessa, tulee ottaa huomioon oikeudenmukaisuus, ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, potilaan/asiakkaan etu sekä hyvä hoito.

Potilas/asiakas osallistuu ja tulee kuulluksi suoja- ja rajoitustoimenpiteitä suunniteltaessa. Kun potilas/asiakas ei itse ole kykenevä osallistumaan rajoitustoimenpiteiden käyttöönoton arviointiin, hänen laillista edustajaansa, omaistaan tai muuta läheistään tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla ennen toimenpiteen toteuttamista.

ETENE esittää, että itsemääräämisoikeuden rajoitteista säädetään erillislailla. ETENE on halukas osallistumaan itsemäärämisoikeuden rajoitteista säädeltävän
lain valmisteluun.