Lausunnot ja kannanotot 2013

Kannanotto paperittomien henkilöiden asemasta ja kohtelusta (6.11.2013)
Koko kannanotto (pdf, 98 kB)

Suomessa on poliisin arvion mukaan noin 2 000–3 000 paperitonta henkilöä. Potilaan hoito edellyttää henkilöllisyyden tunnistamista ja asumista maassa: nämä lähtökohdat muodostuvat ongelmallisiksi paperittomien henkilöiden kannalta. Lainsäädännön mukaan oikeus kiireelliseen terveydenhuoltoon koskee myös paperittomia henkilöitä. Laajemman hoidon antaminen ei ole laitonta mutta kiireettömälle hoidolle ei ole tällä hetkellä lakiin perustuvaa velvoitetta.

Kannanotossaan ETENE korostaa, että paperittomien henkilöiden riittämätön hoito ei ole hoitoetiikan näkökulmasta hyväksyttävää. ETENEn mukaan on selvitettävä, miten parhaiten varmistetaan, että paperittomille henkilöille tarjotaan kiireellisen hoidon lisäksi muu välttämätön hoito ajoissa. Lisäksi ETENE korostaa, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmän tulee toimia niin, että se mahdollistaa paperittoman potilaan hoitoon pääsyn ja hoidon sekä potilaan lähettämisen tarvittaessa asianmukaiseen jatkohoitoon. ETENE pitää tärkeänä paperittomien henkilöiden ihmisarvon tunnustamista ja heidän terveyspalvelujensa selkiyttämistä tarvittaessa myös uudella lainsäädännöllä.

Lausunto tyttöjen HPV-rokotusluvasta (25.9.2013)
Koko lausunto (pdf, 207 kB)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) annetussa lausunnossaan ETENE pitää tärkeänä, että alaikäisen henkilön mielipide HPV-rokotukseen selvitetään hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden. Neuvottelukunta korostaa myös sitä, että ketään ei tule rokottaa ilman asianmukaisia tietoja tarjottavasta rokotteesta.ETENE toteaa, että HPV-rokotuksen ottaminen osaksi kansallista rokotusohjelmaa on perusteltu ja hyvää tarkoittava. Päätös rokotusluvan antamisesta riippuu tytön kehitysasteesta, joka yleisellä tasolla seuraa ikää, mutta jossa on yksilöllisesti huomattavaa vaihtelua. Nuoremmissa ikäryhmissä on syytä kuulla huoltajan/huoltajien kanta asiaan, mutta myös tytön mielipide tulee huomioida. Suotavaa olisi, että tyttö ja hänen huoltajansa pystyisivät muodostamaan yhteisen näkemyksen asiasta. Vanhempien tyttöjen kohdalla vapaaehtoisuuden periaate korostuu, koska he ovat ikänsä puolesta kykenevämpiä ymmärtämään rokotteen merkityksen.

Vapaaehtoisuuden varmistamiseksi ETENE suosittelee, että tässä vaiheessa, rokotusohjelman käynnistyessä HPV-rokotteen antamiseen pyritään hankkimaan sekä tytön että huoltajan/huoltajien kirjallinen kannanotto parhaiten käytännössä toteutettavalla tavalla. Mikäli huoltajien ja tytön näkemykset rokotteen antamisesta poikkeavat toisistaan on asiasta pyrittävä keskustelemaan huoltajan/huoltajien kanssa ottamalla kuitenkin samalla riittävästi huomioon tytön edellytykset itsenäiseen ratkaisuun ja muutenkin noudattamalla tarpeellista hienovaraisuutta.

Lausunto Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista ja työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi (25.9.2013)
Koko lausunto (pdf, 192 kB)

Loppuraportti antaa kokonaisuudessaan hyvän pohjan lastensuojelutyön parissa toimiville tahoille. Osa ehdotuksista on toteutettavissa suhteellisen vähäisellä ponnistuksella. Lapsen edun turvaamiseksi on välttämätöntä, että lastensuojelun parissa työskentelevillä henkilöillä on siihen asianmukainen ja laadukas koulutus. ETENEn mukaan on tärkeää, että lastensuojelu tunnustetaan tämän lisäksi omana, käytännön työhön tiiviisti niveltyvänä sosiaalityön erikoistumisalueena.

Neuvottelukunta pitää laatusuositukseen koottuja periaatteita hyvinä ja lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavina. Ne eivät kuitenkaan mahdollistu, mikäli työntekijöitä ja käytettävissä olevaa aikaa on liian vähän.  Laatusuosituksessa esille tuotujen hyvien ehdotusten sisälläkin tulisi miettiä lasten ja nuorten hyvinvointia kaikkein parhaiten edistävien toimenpiteiden asettamista tärkeysjärjestykseen. ETENE pitää tärkeänä, että resursseja kohdennettaisiin ennen kaikkea varhaisen puuttumisen, lasten ja nuorten lähiyhteisöjen ja syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden tukemiseen.

Lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain 29 § muuttamiseksi (5.9.2013)

Koko lausunto (pdf, 80 kB)

ETENEn lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriölle todetaan, että lapsen tapaaminen on erittäin tärkeä osa lastensuojeluprosessia ja että se tulee toteuttaa niin suunnitelmallisesti kuin se kulloisessa tilanteessa on mahdollista. Tämän vuoksi tapaamisten tiheys tulee kirjata asiakassuunnitelmaan. Voidaan kuitenkin kysyä, johtaako tämä yksittäinen pykälämuutos toivottuun tulokseen ellei lastensuojelun voimavaroja kunnissa lisätä.

Lausunto kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmasta (22.5.2013)
Koko lausunto (pdf, 269 kB)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa kansallisen omaishoidon kehittämisohjelmasta.ETENE tukee raportissa esitettyjä omaishoitoa ohjaavia arvoja, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, ihmisten itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus sekä hoidon turvallisuus ja luottamus. ETENE pitää tärkeänä, että omaishoitajaa ei jätetä yksin, vaan hänen arvokasta työtään tuetaan kaikilla raportissa mainituilla tavoilla. Omaishoitajien palkkioita tulee korottaa ja kohdentaa raskaaseen ja sitovaan, jokapäiväiseen omaishoitoon. ETENE pitää myös tärkeänä, että omaishoidon tulevat käytännöt ovat hoitajan kannalta riittävän ennakoitavia ja turvallisia. Erityisen tärkeää ETENEn mielestä on turvata omaishoitajien ja hoidettavien henkilöiden yhdenvertaisuus, sosiaalinen tuki ja palvelujen saatavuus. Hoitajien ja hoidettavien aseman tulee olla riippumaton siitä, missä kunnassa he asuvat.

Lausunto Regea kudospankin ja solukeskuksen kommentointipyyntö ETENElle kudospankkitoiminnan etiikkaan liittyvistä kysymyksistä (22.5.2013)
Koko lausunto (pdf, 136 kB)

Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva monikudospankki Regea pyysi ETENEä kommentoimaan kudospankkitoimintaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lausunnossaan ETENE toteaa, että mahdollisuus kudossiirteisiin palvelee kansalaisia, kunhan eettiset näkökohdat huomioidaan. ETENE toteaa myös, että kansalaisten tiedon lisääminen kudosluovutuksen merkityksestä ja käytännöistä on tarpeellista ja hyväksyttävää. Neuvottelukunta katsoo, että kudossiirteen saaneita henkilöitä voi käyttää esimerkkeinä tiedotuksessa heidän luvallaan. Julkisuuden henkilöiden käyttämiseen kudosluovuttajaesimerkkeinä ETENE suhtautuu varauksellisesti.

Lausunto transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muutostarpeista (17.4.2013)

Koko lausunto (pdf, 229 kB)

STM pyysi 12.12.2012 lausuntoa transseksuaalisia henkilöitä koskevan lainsäädännön, ennen muuta transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muutostarpeista. Lausuntopyynnössä todetaan, että Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muiznieksin Suomen vierailun johdosta annetussa raportissa esitetään muun muassa, että lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimus sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä tulisi poistaa. Lausunnossaan ETENE katsoo, että sterilointivaatimus on vähintään arveluttava ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain takaaman henkilökohtaisen koskemattomuuden toteutumisen kannalta, eikä siihen ole sukupuolen korjaamiseen liittyviä lääketieteellisiä syitä.

Lausunto terveydenhuollon ammattihenkilön oikeudesta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä (17.4.2013)
Koko lausunto (pdf, 134 kB)

STM pyysi ETENEltä 12.12.2012 lausuntoa liittyen terveydenhuollon ammattihenkilön oikeuteen kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä. ETENE käsitteli asiaa 30.1.2013 kokouksessaan ja totesi, että perusteiden tällaiselle uudelle oikeudelle pitäisi olla erityisen painavat ja samalla edellytettäisiin myös monia muutoksia nykyiseen toimintatapaan. ETENE ei näe perustetta sille, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä olisi subjektiivinen oikeus kieltäytyä raskaudenkeskeytyksistä vakaumuksensa perusteella. ETENE myös painottaa, että terveydenhuollon ammattihenkilö voi tarvittaessa hakeutua sellaisiin tehtäviin, joiden hän voi kokea vastaavan paremmin omia arvovalintojaan.

Lausunto raskauden keskeyttämisen viikkorajoista (17.4.2013)
Koko lausunto (pdf, 201 kB)

STM pyysi 12.12.2012 ETENEltä lausuntoa raskauden keskeyttämisen viikkorajoista, erityisesti eettisestä näkökulmasta.  ETENE katsoo, että raskauden keskeyttämisen ylärajaan ei ole syytä puuttua, mutta pitäisi kaikin keinoin pyrkiä toimimaan siten, että päätökset voidaan tehdä ennen kuin saavutaan asetetulle aikarajalle. Raskausviikoilla 22-24 tehtävät raskauden keskeytykset on nähty ja on edelleen nähtävä äärimmäisenä mahdollisuutena puuttua raskauden kulkuun.

Lausunto Homepakolaiset ry:n kannanottopyyntöön sisäilmasta sairastuneiden tilasta Suomessa (17.4.2013)
Koko lausunto (pdf, 96 kB)

Homepakolaiset ry pyysi 23.11.2012 ETENEltä kannanottoa kolmeen kysymykseen: 1) sisäilmasta sairastuneiden sairaalahoito ja erityisesti sairaaloiden sisäilman laadun vaikutukset näihin potilaisiin, 2) lääkäreiden kyky tunnistaa sisäilmasta sairastuneiden oireita ja hoitaa niitä, 3) sosiaaliturvan saatavuuden puutteisiin. ETENE toteaa lausunnossaan, että on varmistettava, ettei oireilevia ihmisiä jätetä hoidon tai avun ulkopuolelle, vaan heidän hoidon ja huollon tarpeisiinsa suhtaudutaan samoin kuin muidenkin ihmisten kärsimyksiin.