Lausunnot ja kannanotot 2015

Lausunto lääketieteellistä tutkimusta koskevan asetuksen muuttamisesta 10.12.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysy ETENEltä lausuntoa koskien lääketieteellistä tutkimusta koskevan asetuksen (tutkimusasetus) muutosta. Tässä muutoksessa on otettu huomioon noin vuosi aikaisemmin tehty tutkimuslain muutos, joka koski suostumuksen peruutusta. Muuten muutokset asetukseen liittyivät aikaisempiin hallinnollisiin muutoksiin.

koko lausunto

Lausunto Euroopan Neuvoston bioetiikkakomitean (DH-BIO) valmistelemasta mielenterveyden häiriöstä kärsivien tahdonvastaista hoitoa koskevasta lisäpöytäkirjaluonnoksesta 26.10.2015

Euroopan neuvoston bioetiikkakomitea (DH-BIO) teki syksyllä laajan lausuntokierroksen koskien sen valmistelemaa bioetiikkasopimuksen lisäpöytäkirjaluonnosta, joka koskee mielenterveyspotilaiden tahdonvastaista hoitoa. Ulkoministeriö pyysi lausuntoa myös ETENEltä, joka toimitti lausuntonsa Sosiaali- ja terveysministeriölle ja liitti ETENEn lausunnon oman lausuntonsa yhteyteen. ETENE totesi, että tämä lisäpöytäkirja sisälsi samansuuntaiset periaatteet kuin Suomen mielenterveyslaki. Mielenterveyslakiin kirjatut säännöt tahdosta riippumattomasta hoidosta ovat toisaalta tiukemmat kuin tässä lisäpöytäkirjassa, mutta esimerkiksi lain sovellusalue jäi neuvottelukunnalle epäselväksi. Toisaalta Suomen käsite "tahdosta riippumaton hoito" on laajempi kuin tässä pöytäkirjassa ilmaistu "involuntary" joka tarkoittaa tahdon vastaista.

koko lausunto

Lausunto kansalaisaloitteesta 2/2015 koskien terveydenhuollon ammattihenkilön omantunnonvapautta

ETENEn edustaja pyydettiin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan järjestämään kuulemistilaisuuteen koskien kansalaisaloitetta KAA 2/2015. Koska ETENEllä ei ollut tuolloin kokousta, ETENEn pääsihteeri laati asiasta lausunnon perustuen aiempaan asiasta käytyyn keskusteluun. ETENEn lokakuun kokouksessa asiasta edelleen keskusteltiin, ja ote pöydäkirjasta lähetettiin kansalaisaloitteen tekijöille ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

koko lausunto

Lausunto kroonisen kivun ja syöpäkivun hoidosta 21.10.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi ETENEltä lausuntoa Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän laatimasta kroonisen ja syöpäkivun hoidon kansallisesta toimintasuunnitelmasta vuosille 2016-2020. ETENE totesi suunnitelman olevan selkeä ja helppolukuinen. Erityisesti vanhuksen kivun hoito sekä kappaleiden yhteyteen sijoitetut viitetiedot saivat neuvottelukunnalta erityiskiitoksen. ETENE totesi, että kivun hoito on keskeistä terveydenhuollossa ja toivoi nykyistä runsaampaa koulutusta siitä perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen. ETENE totesi myös, että kivun hallinta erityisesti saattohoidossa on keskeinen potilaan hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Neuvottelukunnan kokouksessa korostettiin moniammatillisuutta ja pitkäaikaisia hoitosuhteita, jotta potilas ei jäisi oireidensa kanssa yksin.

koko lausunto

Lausunto Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädösympäristön selvityksestä, 21.8.2015

Owal Group Oy on laatinut työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityksen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan säädösympäristöstä sekä toiminnan ongelmista. Sel-vityksen yhteenveto ja johtopäätökset -osiosta on pyydetty kommentteja myös Valta-kunnalliselta sosiaali- ja terveysalan eettiseltä neuvottelukunnalta (ETENE).

koko lausunto

Lausuntopyyntö ja kuulemistilaisuus kehitysvammalain muutoksista, 20.8.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää 21.8.2015 kuulemistilaisuuden koskien kehi-tysvammaisten erityishuoltoa koskevan lain muutosta. Lakimuutos liittyy YK:n vam-maisten oikeuksia koskevan sopimuksen ratifiointiprosessiin. Kutsu kuulemistilaisuu-teen ja lausuntopyyntö lähetettiin aikana, jolloin ETENE ole kokoontunut. ETENEn jäseniltä on saatu kuitenkin kommentteja sähköpostitse, jotka on koottu lausuntopyyn-töön.

Lakiluonnos on samansuuntainen itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoittamis-ta koskevan lakiehdotuksen kanssa, joka jäi edellisen vaalikauden lopussa hyväksy-mättä. Kehitysvammalain muutosta koskevassa luonnoksessa on kuitenkin joitain ero-ja, jotka kiinnittävät ETENEn huomiota.

koko lausunto

Lausunto arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuurista (19.5.2015)

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on saanut käsiteltäväkseen opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen luonnoksen arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuriksi. Luonnoksen tavoitteena on ollut laatia kehys, jonka varaan voidaan laatia arkaluonteisen ja luvanvaraisen aineiston käsittelyyn prosessi. Tehtävässä on pyritty löytämään tärkeimmät tekijät, periaatteet ja prosessit jotka on huomioitava tutkimustyössä joissa käsitellään arkaluonteisia henkilötietoja.

koko lausunto

Lausunto hankintalain kokonaisuudistusta valmistelevalle työryhmälle (19.3.2015)

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) keskusteli kokouksissaan 11.2. ja 11.3.2015 hankintalain kokonaisuudistuksesta. Keskustelussa kiinnitettiin erityistä huomiota vaikutuksiin joita hankintalailla on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden asumispalveluiden järjestämiseen.

koko lausunto

Lausunto adoption terveydellisistä esteistä (20.3.2015)

Adoptiolautakunta pyysi valtakunnalliselta sosiaali- ja terveysalan eettiseltä neuvottelukunnalta lausuntoa adoptioluvan myöntämisen terveydellisistä edellytyksistä ja mahdollisista esteistä. ETENE suosittelee, että adoptiokelpoisuuden arvio perustuu fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn arvioon kussakin tilanteessa mahdollisen vanhemmuuden suhteen eikä yksittäisiin lääketieteellisiin diagnooseihin.

koko  lausunto