FI SV EN

ETENEs publikationer

ETENEs publikationer behandlar bl.a. etiska frågor inom social- och hälsovården samt patientens och klientens ställning. Rekommendationerna har getts till medborgare, fackpersonal inom social- och hälsovården samt förtroendevalda och beslutsfattare inom politiken. Syftet med ETENEs publikationer är att stödja personalen inom social- och hälsovården att handla på ett etiskt hållbart sätt.

På den finskspråkiga webbsidan Muut aineistot finns fler publikationer, bl.a. social- och hälsovårdsministeriets broschyr om organdonation samt en publikation och en broschyr om lindrande vård.

ETENEs broschyr / bokmärke
Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE

National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics ETENE

ETENEs publikationer på svenska

Publikation 42: Barn- och ungdomsetik inom social- och hälsovården, 2014
Publikation 33: Den etiska grunden för social- och hälsovården, 2011
Publikation 27: Mental hälsa - du och jag har ett moraliskt ansvar, 2009
Publikation 22: ETENEs rapport om vårdetik på ålderns höst, 2008
Publikation 13: En brochyr om ETENE och TUKIJA, 2005
Promemoria om vård i livets slutskede, 2003
Publikation 2: Gemensamma etiska principer, 2001

Av dessa publikationer/material finns sammandrag på svenska

Publikation 44: Etiska reflektioner vid livets portar - principer, ståndpunktstaganden och åsikter.
Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården 2010-2014

Publikation 43: Etiska frågor kring regional jämlikhet
Publikation 35: Etiken inom social- och hälsovården
Publikation 31: Jämlikhet inom social- och hälsovården. Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården 2006-2010  
Publikation 30: Teknologin och etiken i vård och omsorg inom social- och hälsovården, 2010
Publikation 28: Medmänskligt ansvar i Finland - Vem bryr sig?, 2010
Seminariepublikation 19: Etiska utmaningar för främjandet av hälsan, 2007
Seminariepublikation 18: Behoven inom hälsovården - vem eller vad bestämmer?, 2006

Seminariepublikation 15: "Imago Dei". Människan - Guds avbild eller produkt av hälso- och sjukvården, 2008
Seminariepublikation 11: Multikulturalism inom hälso- och sjukvården i Finland, 2004
Seminariepublikation 10: Autonomi och utsättande och övergivande - etisk gränsdragning, 2003
Seminariepublikation 6: Priset på vård och jämlikhet i vården en etisk utmaning för hälso- och sjukvården, 2002
Seminariepublikation 5: Etiska frågor inom hälso- och sjukvården i samband med död, 2001
Seminariepublikation 1: Jämlikhet och människovärde inom den finska hälso- och sjukvården, 2000

Andra publikationer på svenska

Rapport om etisk utvärdering av forskning i Finland, 2002/2006
Rapport om etiska och juridiska frågor om barn i medicinsk forskning, 2003

 

Uusimmat julkaisut

ETENE-julkaisuja 48: Suomen sairaanhoitopiirien eettiset toimijat 2020

ETENE-julkaisuja 47: Covid-19-epidemian eettinen arviointi

Etene-julkaisu 46: Sosiaali- ja terveyslan eettiset periaatteet - ovatko ne valideja tulevaisuudessa?

ETENE-julkaisuja 45: Lapsen hyvä ja lapsen suojelu - Eettisiä näkökulmia lapsen hyvinvointiin, oikeuksiin ja suojeluun.

ETENE käsitteli sisäisessä seminaarissaan lapsen oikeuksiin, hyvinvointiin ja lastensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Kokouksessa todettiin, että tutkimus- tai rekisteritietoa lastensuojelusta on vaihtelevasti, eikä niiden pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä lastensuojelun tilasta tai sen laadusta. Lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle on varsin yleistä, se vaihtelee kunnittain, ja tutkimuksissa on havaittu, että sijoitettujen lasten palvelut eivät välttämättä ole toteutuneet heidän tarpeitaan vastaavasti. Lapsen kuuleminen prosessin aikana on myös puutteellista.

Seminaarissa kuultiin kaksi esimerkkiä varhain puuttumisesta, lapsen hyvinvoinnin puheeksi ottamisesta sekä lapsen lähipiirin tukemisesta jo varhain ennen lapsen voimakasta oirehtimista. Näissä projekteissa on näytetty selkeästi, että varhain lähipiirin ja lapsen tukemisella voidaan hänen hyvinvointiaan tukea myös kriisitilanteissa ja usein voidaan jopa välttää raskaat viranomaistoimenpiteet.

ETENE-julkaisuja 44: Etiikkaa elämämme porteilla - periaatteita, kannanottoja ja näkemyksiä. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2010-2014

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on koonnut nelivuotiskaudeltaan 1.10.2010-30.9.2014 kausijulkaisun, joka sisältää yhteenvedon kaudesta sekä annetut lausunnot ja kannanotot.

Kulunut kausi oli ETENEn ensimmäinen kokonainen toimikausi sosiaali- ja terveysalan eettisenä neuvottelukuntana. Tänä nelivuotiskautena neuvottelukunta laati sosiaali- ja terveysalan yhteiset eettiset periaatteet, joita neuvottelukunta käytti myös perustana laatiessaan myöhempiä kannanottojaan ja julkaisujaan. ETENE käsitteli kokouksissaan sekä erittäin laajoja, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen ja uudistuksiin liittyviä asioita että pienten potilasryhmien asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. ETENEltä pyydettiin lausuntoja enemmän kuin aikaisempina kausina, mistä voidaan päätellä, että neuvottelukunnan näkemyksiä tarvitaan ja niitä arvostetaan. Keskeisiä ETENEn teemoja ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeus ja siihen valmisteilla ollut lainsäädäntö, kuolemaan liittyvät kysymykset, ja myös lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät kysymykset.

Lausuntojen lisäksi kausijulkaisu sisältää neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten kirjoituksia tämän toimintakauden ajalta kysymyksistä, joita kirjoittaja on erityisesti tänä aikana pohtinut. Neuvottelukunnan pääsihteerit ovat kirjoittaneet tähän myös omia ajatuksiaan pääsihteerikaudeltaan. Kirjoitukset ovat kirjoittajiensa omia mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa koko neuvottelukunnan yhteistä näkemystä.

Muut aineistot -sivuilla lisää julkaisuja, mm. sosiaali- ja terveysministeriön esite elinluovutuksista sekä julkaisu ja esite saattohoidosta.