ETENEn julkaisut 2008

ETENE-julkaisuja 24: Terveydenhuollon henkilöstön liikkuvuus, vaihtuvuus ja eettinen vastuu

Koko julkaisu (pdf, 571 kB)

ETENEn sisäisessä seminaarissa käsiteltiin vuona 2008 terveydenhuollon liikkuvuutta, työvoiman saatavuutta, yksityistämistä sekä eri toimijoiden näkökulmia ja vastuuta. ETENEn keskustelua asiasta pohjustivat valvontaviranomaisten, terveydenhuollon ammattihenkilöiden edustajien sekä eri toimijoiden alustukset. Nämä on koottu julkaisussa ETENEn yhteenvedon perään.

ETENE-julkaisuja 23: Miten käy maan hiljaisten. Julkaisu ETENEn 10-vuotisseminaarin alustuksista

Koko julkaisu (pdf, 383 kB) (julkaisu vain verkossa)

ETENE juhlisti kymmentä ikävuottaan seminaarilla, jonka otsikko oli Miten käy maan hiljaisten. Alustukset pysähdyttivät ja herättivät ajatuksia, joten alustukset päätettiin julkaista ETENEn verkkosivuilla. Alustuksissa käsiteltiin teemaa päättäjien, valvonvaviranomaisten, terveydenhuollon ammattihenkilöiden, tutkijoiden ja terveydenhuollon palveluiden käyttäjienkin näkökulmasta.

ETENE-julkaisuja 20: Vanhuus ja hoidon etiikka

Koko julkaisu (pdf, 315 kB) (Painos loppunut, saatavilla vain sähköisesti.)

ETENE julkaisi huhtikuussa 2008 vanhusten hoidon etiikkaa käsittelevän raportin. ETENE esittää tässä kannanottonaan seuraavaa:

 • Vanhuksen kohtelu yksilönä on keskeinen eettisesti kestävän hoidon perusta. Hoito suunnitellaan ottaen huomioon terveydentila ja toimintakyky, läheisten apu ja vanhuksen koko sosiaalinen verkosto.
 • Hoito on kokonaisvaltaista, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä.
 • Vanhuksella on oikeus osallistua hoitoaan ja hoitopaikkaansa koskevaan päätöksentekoon.
 • Vanhuksella on oikeus turvalliseen lääkehoitoon.
 • Ikä sinänsä ei saa olla syy evätä jotakin hoitoa. Hoidon suunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon iän mukana tulleet sairaudet ja toimintakyvyn muutokset.
 • Omaishoitajan asemaa tulee vahvistaa ja hänen jaksamistaan turvata.
 • Vanhuksella on oikeus hyvään oireenmukaiseen hoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan. Vanhuksen hoitotahtoa on kunnioitettava.

ETENE-julkaisuja 19: Terveyden edistämisen eettiset haasteet

Koko julkaisu (pdf, 1806 kB)

ETENEn kesäseminaarista tehdyssä julkaisussa käsitellään terveyden edistämiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Yhteenvetona neuvottelukunta esittää seuraavaa:

 • Terveys on monipuolinen ja moniselitteinen käsite, johon liittyy paitsi objektiivinen, mitattavissa oleva elimistön toimintatila myös subjektiivinen, kokemuksellinen sekä yhteiskunnallisesta näkökulma.
 • Terveyden edistäminen on toimintaa, joka antaa ihmisille mahdollisuuden kontrolloida ja parantaa terveyttään.
 • Suomessa väestöryhmien väliset erot sekä terveyspalveluihin pääsyssä myös terveyden kokemuksissa ovat varsin suuria. Terveyseroja aiheuttaa asiat, joihin on mahdollisuus vaikuttaa.
 • Terveyden edistäminen ei ole vain terveydenhuollon toimintaa, vaan siihen vaikuttaa monet muut yhteiskunnan sektorit. Terveet elämäntavat opitaan jo nuorena. Neuvoloissa, kouluissa, harrastuksissa ja työelämässä pitäisi terveydenhuollon rinnalla olla mahdollisuuksia tukea yksilöitä terveyden ylläpitämisessä ja parantamisessa.
 • Yhteiskuntasuunnittelu vaikuttaa myös siihen, miten yhteisön jäsenet pystyvät toimimaan arjessa ja miten hyväksi he kokevat oman terveytensä.
 • Jos terveyseroihin halutaan vaikuttaa, olisi voimavaroja suunnattava sellaisten ryhmien terveyden edistämiseen, joiden kokema terveys on huonoin, ja joilla omat mahdollisuudet terveytensä ylläpitoon ja edistämiseen ovat heikoimmat.