ETENEn julkaisut vuonna 2014

ETENE-julkaisuja 44: Etiikkaa elämämme porteilla - periaatteita, kannanottoja ja näkemyksiä. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2010-2014

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on koonnut nelivuotiskaudeltaan 1.10.2010-30.9.2014 kausijulkaisun, joka sisältää yhteenvedon kaudesta sekä annetut lausunnot ja kannanotot.

Kulunut kausi oli ETENEn ensimmäinen kokonainen toimikausi sosiaali- ja terveysalan eettisenä neuvottelukuntana. Tänä nelivuotiskautena neuvottelukunta laati sosiaali- ja terveysalan yhteiset eettiset periaatteet, joita neuvottelukunta käytti myös perustana laatiessaan myöhempiä kannanottojaan ja julkaisujaan. ETENE käsitteli kokouksissaan sekä erittäin laajoja, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen ja uudistuksiin liittyviä asioita että pienten potilasryhmien asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. ETENEltä pyydettiin lausuntoja enemmän kuin aikaisempina kausina, mistä voidaan päätellä, että neuvottelukunnan näkemyksiä tarvitaan ja niitä arvostetaan. Keskeisiä ETENEn teemoja ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeus ja siihen valmisteilla ollut lainsäädäntö, kuolemaan liittyvät kysymykset, ja myös lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät kysymykset.

Lausuntojen lisäksi kausijulkaisu sisältää neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten kirjoituksia tämän toimintakauden ajalta kysymyksistä, joita kirjoittaja on erityisesti tänä aikana pohtinut. Neuvottelukunnan pääsihteerit ovat kirjoittaneet tähän myös omia ajatuksiaan pääsihteerikaudeltaan. Kirjoitukset ovat kirjoittajiensa omia mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa koko neuvottelukunnan yhteistä näkemystä.