ETENEn julkaisut 2010

ETENE-julkaisuja 30: Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa 

Koko julkaisu (pdf, 251 kB)

Teknologian käyttö on laajenemassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen kysyntää lisää yhtäältä teknologian kehitys toisaalta väestön vanhenemisen aiheuttama hoidon ja hoivan tarpeen kasvu. Teknologian merkitys korostuu, kun toimintakyvyiltään heikentyneitä, raskastakin hoitoa tarvitsevia ihmisiä hoidetaan yhä useammin pitkään kotioloissa. Lisäksi hoitoalojen työvoimapula on kasvussa. Teknologia tarjoaa uusia vastauksia ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin mutta nostaa samalla esille suunnitteluun, soveltamiseen ja seurauksiin liittyviä kysymyksiä. Siksi teknologiaa on välttämätöntä tarkastella myös eettisistä näkökulmista.

Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa -julkaisu nostaa esille ajankohtaisia yhteiskunnallisia pohdintoja teknologian eduista ja haitoista. Etujen, haittojen, riskien ja seurausvaikutusten arvioiminen on välttämätöntä niin yksilölle kuin yhteisölle. Julkaisun tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

ETENE-julkaisuja 29: Mielenterveys lasten ja nuorten elämässä

Koko julkaisu (pdf, 244 kB) (julkaisu vain verkossa)

ETENE keskusteli vuoden 2009 aikana mielenterveysetiikasta ja nyt ilmestynyt julkaisu on tulosta tästä keskustelusta. Julkaisu on myös kooste ETENEn kesäseminaarissa kuultujen asiantuntijoiden ajatuksista, jotka liittyvät lasten ja nuorten hyvään elämään ja sen esteisiin.

ETENE korostaa lasten ja nuorten mielenterveystyössä ehkäisevän toiminnan merkitystä ja varhaislapsuuden kasvuympäristön turvallisuutta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden varhaiseen tunnistamiseen ja avun tarjoamiseen lapselle, nuorelle ja tarvittaessa koko perheelle nopeasti ja joustavasti. Koululla on mahdollisuus käyttää mielenterveyden ammattihenkilöstön asiantuntemusta. Itsenäistyvää nuorta tuetaan elämänsä siirtymävaiheissa.

ETENE osallistuu tämän julkaisun avulla keskusteluun mielenterveysetiikan merkityksestä lasten ja nuorten hyvään elämään. Julkaisu on tarkoitettu kansalaisille mukaan lukien sosiaali- ja terveysalan asiakkaat, potilaat ja ammattilaiset sekä poliittisille luottamushenkilöille ja päättäjille.

ETENE-julkaisuja 28: Lähimmäisvastuu Suomessa - ketä kiinnostaa?

Koko julkaisu (pdf, 895 kB) (julkaisu vain verkossa)

ETENE järjesti syksyllä 2009 seminaarin, jossa käsiteltiin lähimmäisvastuuta. Loppusyksystä 2010 ilmestyneeseen julkaisuun on koostettu seminaarissa esiintyneiden asiantuntijoiden näkemyksiä aiheesta. Julkaisun avulla ETENE haluaa keskustella lähimmäisvastuun merkityksestä ja sen ilmenemisestä poliittisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä järjestöjen ja kansalaisten toiminnassa.

ETENE korostaa lähimmäisyyttä humaanin ja inhimillisen kansalaisyhteiskunnan sosiaalisena pääomana ja voimavarana. Eri-ikäisiä ihmisiä tulee rohkaista ja kannustaa lähimmäisyyteen. Suomalaisessa yhteiskunnassa on lähivuosina enenevästi hyväkuntoisia eläkeläisiä. Heidän vapaaehtoinen auttamishalunsa tulisi organisoida vanhusten ja muiden avuntarvitsijoiden hyödyksi.