ETENEn julkaisut 2011

ETENE-julkaisuja 32: Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta

Koko julkaisu (pdf, 320 kB)

ETENE etsii uudessa julkaisussaan vastausta kysymykseen mikä on oikein ja hyvää silloin, kun ihmistä tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa. Liikkeelle lähdetään viiden suosituksen kautta. Niissä otetaan kantaa ihmisarvoon ja perusoikeuksien kunnioittamiseen, asiakkaiden ja potilaiden edun ensisijaisuuteen sekä hyvän vuorovaikutuksen edellytyksiin. Viimeiset kaksi suositusta korostavat työntekijöiden osaamista sekä päätöksenteon vastuullisuutta edellytyksinä eettisesti kestävälle sosiaali- ja terveysalan toiminnalle. Sen jälkeen keskustellaan eettisistä ristiriidoista osana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa sekä eettisistä periaatteista johtamisen, päätöksenteon ja käytännön työn tasolla.

Etiikka on osa yhteiskunnan rakentamista. Eettinen toiminta vaatii onnistuakseen sekä yhteisötason vastuunkantoa että ammattilaisten eettistä vastuuta. Onnistuneen potilas- ja asiakastyön taustalla on työntekijän ja asiakkaan/potilaan tietämisen, kokemuksen ja osaamisen molemminpuolinen kunnioitus. Lisäksi tarvitaan kuulluksi tulemista ja tiedonsaantia omassa asiassaan. Sosiaali- ja terveysalalla kyse ei ole suoritteista vaan potilaan ja asiakkaan hyvinvoinnin edistämisestä.

ETENE-julkaisuja 31: Yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2006-2010.

Koko julkaisu (pdf, 1119 kB)

Raportti on kuvaus ETENEn kuluneen kauden toiminnasta ja ajatuksia tulevista eettisistä haasteista. Neuvottelukunnan jäsenet ovat kirjoittaneet julkaisuun omia näkemyksiään sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä, jotka käsittelevät toimikauden teemana ollutta yhdenvertaisuutta. Esillä ovat vanhukset, mielen terveys, saattohoito, tehokkuus ja valinnat sekä oikeudelliset kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Viime mainitussa osiossa käsitellään odottavan äidin, lasten omaishoidon sekä vajaakykyisen aikuisen ja hoitotahdon oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä. Julkaisun liitteissä on toimikauden aikana annetut lausunnot ja kannanotot, järjestetyt avoimet seminaarit, julkaistut raportit ja neuvottelukunnan jäsenet.