ETENEn julkaisut 2001

ETENE-julkaisuja 4: Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa

Koko julkaisu (pdf, 353 kB)

ETENEn vuoden 2001 teemana oli kuolemaan ja kuolevan hoitoon liittyvät eettiset kysymykset. Pohjaksi keskustelulle neuvottelukunta kokosi yhteen Suomessa eri terveydenhuollon yksiköissä käytössä olevat saattohoidon ja terminaalihoidon ohjeet.

Neuvottelukunnan sisäisessä seminaarissa käsiteltiin kuolevan hoidossa ilmeneviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä. Alustajiksi tilaisuuteen oli kutsuttu myös alan tutkijoita sekä omaisten edustajia. Seminaarissa esiin tulleita asioita on käsitelty edelleen ETENEn kokouksissa syksyllä 2001.

Tähän raporttiin on koottu yhteen sekä seminaarin että syksyn 2001 kokousten johtopäätökset sekä seminaarin alustajien yhteenvedot. Raportissa tuodaan esiin myös ETENEn ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla kuolevan potilaan oikeutta hyvään hoitoon voidaan paremmin toteuttaa maassamme.

Julkaisu on tilattavissa Editasta.

ETENE-julkaisuja 1: Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet

Koko julkaisu (pdf, 353 kB)

ETENE asetti 1999 jaoston pohtimaan yhteisten eettisten ohjeiden laatimista terveydenhuollon päättäjille ja ammattilaisille. Jaosto kokosi käyttöönsä terveydenhuollon eri ammattiryhmien ja erityisalojen eettisiä ohjeita sekä suosituksia ja laati oman luonnoksensa yhteisistä eettisistä periaatteista.

Jaoston pohdintojen tulokset ovat olleet kentällä keskusteltavina ja saaneet paljon kannatusta. Nyt ne ovat koottuina oheiseen asiakirjaan, johon kuuluu taustamuistio sekä ETENEn tärkeiksi katsomat terveydenhuollon eettiset periaatteet. Niiden julkaiseminen on yksi askel keskustelussa terveydenhuollon etiikasta.

STM:n selvityksiä 2001:1: Oikeudenmukaisuus ja ihmisarvo suomalaisessa terveydenhuollossa

Koko julkaisu (pdf, 193 kB)

ETENE on käsitellyt vuoden 2000 teemana ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta suomalaisessa terveydenhuollossa. ETENE järjesti elokuussa 2000 sisäisen seminaarin, jossa keskusteltiin tähän teemaan liittyvistä asioista.

Seminaarin alustuksista, siitä tehdystä yhteenvedosta sekä vuoden 2000 aikana käsitellyistä asioista ETENE on koonnut julkaisun, jonka tarkoitus on toimia keskustelun herättäjänä ja pohjana sekä terveydenhuollossa toimivien että terveyspalveluiden käyttäjien keskuudessa samoin kuin sillanrakentajana eri ryhmien välillä.