Elämän alku

Elämän ääripäissä korostuvat eettisistä periaatteista ihmisarvon ja elämän kunnioitus sekä oikeudenmukaisuus. ETENEltä on pyydetty monia kannanottoja liittyen raskaudenkeskeytyksiin, adoptioon, sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä.

Eettisten periaatteiden punninta on sitä tärkeämpää, mitä enemmän hoidon ja hoivan saaja on riippuvainen sen antajasta. Lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä vaaditaan erityisen paljon ammattieettistä vastuuta, viisautta, kykyä kuunnella ja ymmärtää ja tukea lasta ja nuorta sekä hänen huoltajiaan arjessa, ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin.

ETENE on ottanut kantaa lasten ja nuorten asemaan, oikeuksiin ja hyvinvointiin, sekä myös hedelmöityshoitoihin, raskausaikaan ja näin ollen naisen lisääntymisterveyteen. Lue lisää ►

Hedelmöityshoidot

Myös hedelmöityshoitoihin liittyy paljon eettisiä kysymyksiä. Kenelle hoitoa voidaan antaa, ja kenelle ei. Mikä on syntyvän lapsen asema ja oikeudet, jos lapsi syntyy luovutettujen sukusolujen avulla? Onko kohdunvuokraus joissain tilanteessa eettisesti hyväksyttävää? Mikä on tällöin sijaissynnyttäjän asema? Onko vammaisella naisella oikeus hedelmöityshoitoon? Lue lisää ►

Sikiöseulonnat ja raskaudenkeskeytykset

Sikiöseulontoihin ja raskaudenkeskeytyksiin liittyy paljon eettisiä kysymyksiä toisaalta naisten oikeudesta raskauden keskeytyksiin, toisaalta ammattihenkilön velvoitteisiin suorittaa toimenpiteitä, jotka voivat olla omien arvojen vastaisia. Erilaisten sikiöseulontojen kirjossa on tärkeää kysyä, viestittääkö yhteiskunta tarjonnallaan myös sitä, että vammaiset eivät ole tervetulleita tähän yhteiskuntaan, ja annetaanko sikiöseulontoihin osallistuville kuitenkaan riittävästi asianmukaista tietoa keskeytyksen vaihtoehdoista tai siitä, mitä vammaisuus merkitsee nykyarjessa. Lue lisää ►