Ammattietiikka

ETENE kokosi yhtenä ensimmäisistä tehtävistään yhteiset eettiset periaatteet terveydenhuollossa toimiville. Tähän koottiin keskeisiä periaatteita eri ammattikuntien eettisistä ohjeista, mutta periaatteiden katsottiin soveltuvan myös kaikille terveydenhuollossa toimiville, myös päättäjille, avustavalle henkilöstölle. Suosituksissa korostetaan paitsi perinteisiä lääketieteen ja terveydenhuollon etiikan periaatteita myös yhteistyötä, ammattitaitoa ja toisten työn kunnioittamista.

Kun ETENEn toiminta-alue laajeni vuonna 2009, koottiin periaatteet koskemaan myös sosiaalihuoltoa ja siellä työskenteleviä. Siitä koottua julkaisua on käytetty paljon ammattihenkilöiden perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Ammattietiikan tärkeys korostuu sosiaali- ja terveydenhuollossa haavoittuvien ryhmien huolenpidossa. Erityisesti sellaisten henkilöiden, jotka eivät pysty itse tekemään hoitoaan ja hoivaansa koskevia päätöksiä, huolenpidossa eettisten periaatteiden tuntemus ja soveltaminen helpottavat arjen työtä, auttavat jaksamaan ja mikä tärkeintä, parantavat myös potilaan ja asiakkaan hyvinvointia ja asemaa. Lue lisää ►