Sikiöseulonnat ja raskaudenkeskeytykset

Sikiöseulontoihin ja raskaudenkeskeytyksiin liittyy paljon eettisiä kysymyksiä toisaalta naisten oikeudesta raskauden keskeytyksiin, toisaalta ammattihenkilön velvoitteisiin suorittaa toimenpiteitä, jotka voivat olla omien arvojen vastaisia. Erilaisten sikiöseulontojen kirjossa on tärkeää kysyä, viestittääkö yhteiskunta tarjonnallaan myös sitä, että vammaiset eivät ole tervetulleita tähän yhteiskuntaan, ja annetaanko sikiöseulontoihin osallistuville kuitenkaan riittävästi asianmukaista tietoa keskeytyksen vaihtoehdoista tai siitä, mitä vammaisuus merkitsee nykyarjessa.

ETENE on antanut sikiöseulonnoista ja raskaudenkeskeytyksistä seuraavat lausunnot: