Lisää ammattietiikasta

ETENE kokosi yhtenä ensimmäisistä tehtävistään yhteiset eettiset periaatteet terveydenhuollossa toimiville. Tähän koottiin keskeisiä periaatteita eri ammattikuntien eettisistä ohjeista, mutta periaatteiden katsottiin soveltuvan myös kaikille terveydenhuollossa toimiville, myös päättäjille, avustavalle henkilöstölle. Suosituksissa korostetaan paitsi perinteisiä lääketieteen ja terveydenhuollon etiikan periaatteita myös yhteistyötä, ammattitaitoa ja toisten työn kunnioittamista.

Kun ETENEn toiminta-alue laajeni vuonna 2009, koottiin periaatteet koskemaan myös sosiaalihuoltoa ja siellä työskenteleviä. Siitä koottua julkaisua on käytetty paljon ammattihenkilöiden perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Julkaisut:

Lausunnot:

Seminaarit:

Seminaari 6.9.2012: Asiakas- ja potilasturvallisuus ammattieettisenä haasteena

Seminaari 30.8.2012 Suomalaisen sosiaali- ja terveysalan etiikan tilan arviointi - mikä kannustaa eettisesti kestävään toimintaan?

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan alustus 28.8.2013 kesäseminaarissa:
Ammatillisen etiikan kysymyksiä lasten ja perheiden palvelussa

Seminaari 10.9.2014: IV etiikan koulutuspäivä: Luottamus sosiaali- ja terveydenhuollossa, ohjelma

Etiikan juhlaseminaari 6.9.2016: Tehdään yhdessä: Ammattilaisten välinen yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa