Utlåtanden och ställningstaganden 2003

Ställningstagande till ersättning för kostnader för psykoterapi, 21.11.2003

Hela utlåtande (pdf, 195 kB)

ETENE har följt allmän diskussion om ersättning för kostnader för psykoterapisk behandling. Den bestämde att ta ställning till det från synpunkt av patientens rättigheter. Frågan anknyter till teman om gränsytorna mellan självbestämmanderätt och utsättande och övergivande. ETENEs seminarpublikation år 2003 handlar dessa rubriker.

Utlåtande om förnyande av 6. paragrafen i patientlagen, 22.9.2003

Hela utlåtande (pdf, 90 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet bad ETENE om ett utlåtande om 6 paragrafen i patientlagen, som preparerats i ministeriet. Projektgruppens rapport kan hittas från social- och hälsovårdsministeriet internetsidor i http://www.stm.fi/suomi/julkaisu/julk01fr.htm .

Utlåtande om finansiering av stamcellforskning på mänskliga embryonala stamceller, 28.8.2003

Hela utlåtande (pdf, 78 kB)

Handels- och industriministeriet har bett nationella etiska delegationer om utlåtanden om EU-kommissionens förslag till tilläggsregler om finansiering av projekter för forskning på humana embryonala stamceller ur det sjätte ramprogrammet för forskning.