ETENEs utlåtanden och ställningstaganden

ETENE ger utlåtanden till ministerier och andra aktörer både på begäran och på eget initiativ. Utlåtandena grundar sig på de diskussioner som har förts under mötena. I en del utlåtanden inhämtar delegationen expertutlåtanden och bereder utlåtandena i en för uppdraget tillsatt arbetsgrupp.

OBS! Utlåtanden och ställningstaganden finns mer på finska