FI SV EN

ETENEs verksamhet

ETENEs verksamhet grundar sig på lagen om patientens ställning och rättigheter samt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Syftet med delegationens verksamhet är att främja patientens och klientens grundläggande rättigheter, människovärde, självbestämmande, likvärdighet, rättvisa samt gott bemötande och god vård och service inom social- och hälsovården.

Därutöver behövs även en etisk diskussion om ställningen för de personer som anlitar servicen samt om personernas delaktighet, ansvar, synlighet och roll samt den ökande användningen av teknologi, tekniska hjälpmedel och informationsteknik inom service och omsorg.

ETENEs verksamhetsplan

ETENE drar upp riktlinjerna för sin verksamhet per mandatperiod. Den nuvarande delegationens mandatperiod är 1.10.2010-30.9.2014. Verksamhetsplanen preciseras årligen. Förutom de områden som presenteras i planen behandlar delegationen också bl.a. begärda ställningstaganden, bistår med experthjälp vid utvecklingen av lagstiftningen samt deltar i diskussioner om aktuella etiska frågor.

Delegationens fokusområden för mandatperioden 2010-2014 ligger på främjandet av en öppen och etiskt hållbar verksamhetskultur när det gäller klientens välbefinnande och patientvården samt bemötandet av dessa inom social- och hälsovården. Särskild uppmärksamhet ägnas åt etiska frågor gällande stödjande av hälsa och välmående, befolkningens vardag samt tjänsterna och deras tillhandahållande inom social- och hälsovården.

 

Lagstiftning

Här har vi samlat lagstiftning med bestämmelser om den etiska delegationens verksamhet samt nyheter om nya författningar och lagändringar inom social- och hälsovården som rör den etiska delegationen.

  • Lag om patientens ställning och rättigheter ( 785/1992, 658/2009)
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvårde ( 812/2000, 657/2009)
  • Statsrådets förordning om den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ( 667/2009)