Uppgifter

Den etiska delegationen behandlar etiska frågor med anknytning till social- och hälsovården samt patientens och klientens ställning i ett principiellt perspektiv. Delegationen ger utlåtanden och rekommendationer, kommer med ställningstaganden och väcker samhällsdebatt i etiska frågor.

Delegationen bistår med experthjälp vid utvecklingen av lagstiftningen inom social- och hälsovården. Den samlar dessutom in och förmedlar nationell och internationell information om etiska frågor inom social- och hälsovården.

Delegationen arrangerar diskussioner och utbildningar samt ger ut publikationer och rapporter om etiska frågor inom social- och hälsovården. Därutöver följer den upp utvecklingen inom social- och hälsovården och den därtill hörande teknologin i ett etiskt perspektiv

Medlemmar

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 18 andra medlemmar. Var och en av de sist nämnda medlemmarna har en personlig suppleant. Delegationen utser ordförandena för sina sektioner bland sina medlemmar.

Till medlemmar utses personer som är insatta i etiska frågor inom social- och hälsovården. Medlemmarna representerar dem som anlitar respektive anordnar service, yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, juridik, forskning inom social- och hälsovården samt etisk forskning som berör samhället.

I delegationen finns minst fyra riksdagsledamöter. Delegationen har en generalsekreterare, som utnämns av Social- och hälsovårdsministeriet.