Utlåtanden och ställningstaganden 2011

Ställningstagande om etiska synpunkter på kommersiella gentest avsedda för konsumenter, 15.12.2011

Hela ställningstagande (pdf, 24 kB)

Kommersiella gentest som riktar sig direkt till konsumenter har diskuterats i media, och frågor har ställts om hur tillförlitliga de är och hur resultaten kan eller borde användas. Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure, BBMRI.fi, ordnade ett stort inhemskt seminarium 5-6.10.2011. Där tangerade man också frågan om gentest som riktar sig till konsumenterna. ETENE beslöt att diskutera frågan, och forskningsprofessor, MKD Helena Kääriäinen från Institutet för hälsa och välfärd, kallades till ett ETENE-möte och hördes den 20 oktober 2011.

Utlåtande om surrogatmoderskap i Finland, 28.9.2011

Utlåtande i sin helhet på finska (pdf, 3105 kB)

Justitieministeriet begärde ett utlåtande om surrogatmoderskap i Finland från ETENE. ETENE hörde många experter, fick flera brev från medborgarna och utredde praxisen med surrogatmoderskap i andra europeiska länder. I sitt utlåtande konstaterar ETENE att surrogatmoderskap bör granskas utifrån de rättigheter och den ställning som barnet, surrogatmodern och hennes familj samt paret som önskar ett barn har. Det är viktigt att samtliga parters grundläggande fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter och intresse förverkligas samt att skador undviks.

ETENE konstaterar att man inom hälsovården på många sätt har sett till att par kan förverkliga sin önskan om ett genetiskt barn. Det finns inget skäl att anta att denna önskan inte skulle vara lika stark också hos dem som exempelvis på grund av avsaknad av livmoder för tillfället inte kan få ett genetiskt barn.

Verksamhet som tillåter surrogatmoderskap bedöms av ETENE ge fler positiva effekter än den typ av problem som har beskrivits. Efter ett etiskt övervägande bedömer ETENE att barnlöshetsbehandling med hjälp av surrogatmoderskap i enskilda fall kan vara etiskt godtagbart. Surrogatmoderskap borde vara tillståndspliktiga och grunda sig på en vilja att hjälpa, inte på kommersialism. Juridiska frågor som är svåra att lösa anknyter till tillåtandet av surrogatmoderskap, och dessa kräver omsorgsfulla tilläggsutredningar.