Utlåtanden och ställningstaganden 2010

Etiska grunder för god förlossningsvård, 25.3.2010

Ställningstaganden i sin helhet på finska (pdf, 1112 kB)

Social- och hälsoministeriet har bett om ett ställningstagande om förlossningsvården. ETENE har behandlat ärendet vid sina möten 5.11.2009, 16.2.2009 och 25.3.2010.

I sitt ställningstagande konstaterar ETENE att de etiska principerna ibland kan strida mot varandra vid god förlossningsvård. De centrala värderingarna vid förlossning är barnets rätt till hälsa, välmående och en god förlossning, respekt för människan, självbestämmanderätt, rättvisa samt jämställdhet. Dessa principer kan komma i konflikt med varandra då man t.ex. ser till mammans och fostrets rättigheter, säkerheten och tillgängligheten på vården eller beaktandet av mammans önskemål och betoningen av de medicinska aspekterna. I sådana fall tvingas man bedöma vilka etiska principer som är de primära.

När man ordnar förlossningsvården tvingas man beakta hur mycket resurser som står till förfogande och hur dessa kan fördelas för att verkställa likabehandlingen av medborgarna. Målet ska vara att tjänsterna är lättillgängliga, har ett rimligt pris och svarar mot familjernas behov och förväntningar. Det finns tecken på att betoningen av säkerheten vid förlossningarna kommer att leda till en koncentrering av förlossningarna, vilket samtidigt leder till en koncentrering av specialsjukvården. Man måste förbereda sig på detta genom att ändra verksamhetsmodellerna.

En grundförutsättning för barnets uppväxt och utveckling är en god nivå på vården före, under och efter förlossningen. Det finns skäl att föra en debatt om denna vård. Det finns särskilt ett behov av att föra en debatt om fostrets rätt till hälsa och välmående, eftersom detta ger uttryck för värdet av ett spirande barnliv i samhället.

Ställningstagande