Utlåtanden och ställningstaganden 2008

Utlåtande om modell för livstestamente, 16.9.2008

Hela utlåtande (pdf, 28 kB)

Uleåborgs stads arbetsgrupp för etiken inom äldrevård bad ETENE utlåtande om ett modellformulär för livstestamente och två tilläggsdelar som arbetsgruppen utarbetat. ETENE gav ett följande utlåtande.

Utlåtande om hälsovårdslagen, 22.9.2008

Hela utlåtande (pdf, 25 kB)

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt betänkandet nr 2008:28 av arbetsgruppen för en ny hälso- och sjukvårdslag på remiss. ETENE beslöt diskutera betänkandet vid sitt möte
16.9.2008 och gav ett följande utlåtande.

Utlåtande om alternativa behandlingar, 16.9.2008

Hela utlåtande (pdf, 25 kB)

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp som dryftar bestämmelser om alternativ vård bad (ETENE) framföra sina åsikter till alternativa behandlingar. ETENE diskuterade saken vid sitt möte 16.9.2008 och gav detta utlåtande.