FI SV EN

About ETENE

The National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics ETENE operates under the Ministry of Social Affairs and Health. It was set up in 1998. Initially its brief concerned ethical issues in health care, but in 2009 this was broadened to include social welfare.

The Advisory Board was set up pursuant to the Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients (812/2000, 657/2009) and the Act on the Status and Rights of Patients (785/1992, 658/2009). The duties and membership of the Advisory Board were defined by Government Decree 667/2009. The Government appoints the members of the Advisory Board for a term of four years.

ETENEs verksamhetsplan

ETENE drar upp riktlinjerna för sin verksamhet per mandatperiod. Den nuvarande delegationens mandatperiod är 1.10.2010-30.9.2014. Verksamhetsplanen preciseras årligen. Förutom de områden som presenteras i planen behandlar delegationen också bl.a. begärda ställningstaganden, bistår med experthjälp vid utvecklingen av lagstiftningen samt deltar i diskussioner om aktuella etiska frågor.

Delegationens fokusområden för mandatperioden 2010-2014 ligger på främjandet av en öppen och etiskt hållbar verksamhetskultur när det gäller klientens välbefinnande och patientvården samt bemötandet av dessa inom social- och hälsovården. Särskild uppmärksamhet ägnas åt etiska frågor gällande stödjande av hälsa och välmående, befolkningens vardag samt tjänsterna och deras tillhandahållande inom social- och hälsovården.

 

Lagstiftning

Här har vi samlat lagstiftning med bestämmelser om den etiska delegationens verksamhet samt nyheter om nya författningar och lagändringar inom social- och hälsovården som rör den etiska delegationen.

  • Lag om patientens ställning och rättigheter ( 785/1992, 658/2009)
  • Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvårde ( 812/2000, 657/2009)
  • Statsrådets förordning om den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ( 667/2009)