Lausunnot ja julkaisut vuodelta 2017

ETENEn lausunto valinnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta (13.5.2017)

ETENE käsitteli valinnanvapautta koskevaa lakiluonnosta osana sen tämän kauden toimintasuunnitelmaa, vaikka ETENEltä ei lausuntoa oltu pyydettykään. Valinnanvapaus käsitteenä kuuluu potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta koskevaan eettiseen periaatteeseen, toisaalta sote-uudistus, palveluiden järjestämisen siirtyminen suurempiin yksiköihin, liittyy oikeudenmukaisuuden periaatteen painottamiseen. ETENE käsitteli valinnanvapautta koskevaa lakiluonnosta aikaisemmin kokoamiensa terveydenhuollon (julkaistu 2001) ja sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden (julkaistu 2011) pohjalta. ETENE näki monia huolenaiheita tässä suunnitelmassa. Valinnanvapauslainsäädäntö tekee erityisesti monia palveluita tarvitsevan palvelujärjestelmän erittäin pirstaleiseksi, eikä koordinaatiota ole välttämättä huolella suunniteltu. Järjestelmässä on monenlaisia riskejä, ja se loppujen lopuksi voi tulla yhteiskunnalle erittäin kalliiksi. Henkilöstön asemaa ei lakiluonnoksessa ole arvioitu: usean sadantuhannen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön työnantaja vaihtuisi tämän lain seurauksena, ja myös samalla heidän työsuhteitaan ja työolojaan koskeva säännöspohja muuttuu. Erityisen huolestuttava on julkisen terveydenhuollon asema: Tällä hetkellä maakuntien palvelukeskuksia ei ole voitu vielä perustaa, eikä kilpailun alaisia yhtiöitä voitu perustaa, koska koko järjestelmä on vielä eduskunnan käsittelyssä. Silti koko julkisen järjestelmän pitäisi olla ns. samalla viivalla yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vuoden 2019 alussa. Jos julkinen sektori menettää osaajansa, paluuta hyvin kehitettyyn järjestelmään ei ole.

ETENEn lausunto hallituksen esityksestä alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (23.1.2017)

ETENE keskusteli kokouksessaan 9.12.2016 uudesta lausuntokierroksella olevasta alkoholilakiesityksestä. ETENE totesi, että lain perustelut ja tavoitteet olivat keskenään varsin ristiriitaiset: suuri osa perustelutekstistä käsitteli alkoholin käytön haittoja, joiden arveltiin lisääntyvän lain vaikutuksesta. Silti lakiesityksessä ehdotetaan sääntelyn purkamista ja kaupan vapauttamista. ETENE totesi, että alkoholilakiesityksessä on vastakkain kansalaisia haitoilta varjeleva ja yksilön autonomiaa korostava näkökulma. Molempia voidaan perustella arvoilla. ETENE näkee tärkeänä, että mikäli yhteiskunnallisia päätöksiä tehdään siten, että haitat lisääntyvät, olisi yhteiskunnan myös satsattava hoitoon sekä alan tutkimukseen. Nykyisin päihdelääketieteen ja muutenkin päihteitä käyttävien yhteiskunnallinen asema on huono, ja yhteiskunta resursoi niukasti alan kehitykseen.

ETENE totesi, että yhteiskunnallista keskustelua alkoholista leimaa vastakkainasettelu. ETENE esitti lausunnossaan toisenlaisen, yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta korostavan näkökulman. Suojatakseen haitoille eniten altistuvan väestönosan terveyttä muut voivat olla valmiit rajoittamaan vapauksiaan, jotta yhteinen kokonaishyvä toteutuisi. Tältä kannalta alkoholin saannin rajoittaminen ei olisi holhoamista vaan helposti toteutettava ja tehokkaaksi osoittautunut keino vähentää alkoholin väestötason terveyteen kohdistuvia haittoja ja estää inhimillistä kärsimystä. Yhteisönäkökulman toteuttamiseksi pelkät rajoitukset ETENEn näkemyksen mukaan ei riitä, vaan tarvitaan myös muita keinoja haittakäytön vähentämiseksi. Tässä lakiehdotuksissa ei ole esitetty suunnitelmia päihdeongelman ennalta ehkäisemiseksi ja hoidon järjestämiseksi. Erityisen tärkeää olisi suojata perheitä, erityisesti lapsia, huoltajien alkoholin käytöltä sekä raskaana oleville naisille turvata mahdollisuudet hyvään hoitoon sitä tarvitessaan. Myös vanhenevan väestön alkoholiongelmat edellyttävät uusia lähestymistapoja hoitoon ja kuntoutukseen.