FI SV EN

ETENEn julkaisut

ETENEn julkaisut käsittelevät mm. sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Suositukset on laadittu kansalaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle sekä poliittisille luottamushenkilöille ja päättäjille. ETENEn julkaisujen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.

ETENEn esite / kirjanmerkki
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE
National Advisory Board on Social Welfare and Health Care Ethics ETENE

Uusimmat julkaisut

ETENE-julkaisuja 44: Etiikkaa elämämme porteilla - periaatteita, kannanottoja ja näkemyksiä. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 2010-2014

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on koonnut nelivuotiskaudeltaan 1.10.2010-30.9.2014 kausijulkaisun, joka sisältää yhteenvedon kaudesta sekä annetut lausunnot ja kannanotot.

Kulunut kausi oli ETENEn ensimmäinen kokonainen toimikausi sosiaali- ja terveysalan eettisenä neuvottelukuntana. Tänä nelivuotiskautena neuvottelukunta laati sosiaali- ja terveysalan yhteiset eettiset periaatteet, joita neuvottelukunta käytti myös perustana laatiessaan myöhempiä kannanottojaan ja julkaisujaan. ETENE käsitteli kokouksissaan sekä erittäin laajoja, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteeseen ja uudistuksiin liittyviä asioita että pienten potilasryhmien asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. ETENEltä pyydettiin lausuntoja enemmän kuin aikaisempina kausina, mistä voidaan päätellä, että neuvottelukunnan näkemyksiä tarvitaan ja niitä arvostetaan. Keskeisiä ETENEn teemoja ovat olleet sosiaali- ja terveydenhuollon potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeus ja siihen valmisteilla ollut lainsäädäntö, kuolemaan liittyvät kysymykset, ja myös lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät kysymykset.

Lausuntojen lisäksi kausijulkaisu sisältää neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten kirjoituksia tämän toimintakauden ajalta kysymyksistä, joita kirjoittaja on erityisesti tänä aikana pohtinut. Neuvottelukunnan pääsihteerit ovat kirjoittaneet tähän myös omia ajatuksiaan pääsihteerikaudeltaan. Kirjoitukset ovat kirjoittajiensa omia mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa koko neuvottelukunnan yhteistä näkemystä.

 

ETENE-julkaisuja 43: Alueellisen yhdenvertaisuuden eettisiä kysymyksiä

Julkaisussa käsitellään alueelliseen yhdenvertaisuuteen ja eriarvoisuuteen kietoutuvia eettisiä kysymyksiä. ETENE toivoo julkaisun herättävän eettistä keskustelua siitä, miten erot resursseissa ja niiden suuntaamisessa kohdistuvat erityisesti haavoittuviin väestöryhmiin, kuten pienituloisiin, pitkäaikaistyöttömiin, eri vammaisryhmiin ja toimintakyvyltään heikentyneisiin, erilaisista pitkäaikaissairauksista kärsiviin vanhuksiin. Julkaisussa korostetaan, että alueellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää sosiaalisten ja terveydellisten näkökohtien jatkuvaa huomioimista päätöksenteossa. Palvelurakennetta kehitettäessä tulee aina arvioida uudistusten vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Ennakoimalla uudistusten vaikutuksia myös alueellisesta näkökulmasta voidaan ehkäistä ongelmien syntyä. Julkaisu on tarkoitettu kaikille päättäjille, ja erityisesti niille, jotka osallistuvat käynnissä oleviin sosiaali- ja terveysalan uudistuksiin.

 

ETENE-julkaisuja 41: Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla

Julkaisussa pohditaan lapsuuden ja nuoruuden etiikkaa erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen näkökulmista. Tämä tarkoittaa lasten ja nuorten oman äänen esille tulemisen korostusta ja vanhemmuuden tukemisen tarpeellisuutta. Lasten ja nuorten hyvän elämänlaadun varmistamiseksi on olemassa useita ylöskirjattuja hyviä periaatteita ja ohjeistuksia mutta ne eivät aina siirry osaksi käytännön toimintaa. Lasten oman näkökulman huomioiminen on palveluja suunniteltaessa ensiarvoisen tärkeää. Julkaisussa korostetaan, että lasten ja nuorten elinympäristössä tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset velvoittavat aikuiset jatkuvasti arvioimaan ja kehittämään toimintaansa taatakseen lasten ja nuorten hyvän ja turvallisen kasvun ja kehityksen. ETENE toivoo, että julkaisu herättää keskustelua lasten ja nuorten elämään liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja niiden huomioimisen tärkeydestä käytännön elämässä ja kohtaamisissa lasten ja nuorten parissa.

 

Muut aineistot -sivuilla lisää julkaisuja, mm. sosiaali- ja terveysministeriön esite elinluovutuksista sekä julkaisu ja esite saattohoidosta.